Tin cậy

B1 File Manager and Archiver

apps-me
9.04MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 250 - 500
Phiên bản 1.0.017 2 năm trước

Mô tả của B1 File Manager and Archiver

<b>B1 File Manager</b> is a file explorer which allows to:

- unzip over <b>38 archive formats</b> (multi-volume and password-protected);

- <b>compress files</b> into zip and b1 archives;

- manage the files in internal storage, external SD card and USB-drives;

- manage Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box and 4shared <b>cloud storages</b>;

- <b>stream media files</b> from the cloud storages and via SMB with no need to actually download files (NOTE: streaming speed highly depends on your Internet connection speed).

<b>Dear friends</b>, a lot of hard work and efforts went into the development of B1 File Manager and the B1 team needs your support. You might have noticed that B1 File Manager now displays sponsored offers. This is what allows us to distribute B1 File Manger for free. However, we've listened to your feedback and we've introduced an option to <b>disable ads</b> for a small payment. The option is available from the menu in the action bar. Whatever you choose, it will help us in further development of B1 File Manager. Thank you! <i>- Regards, Adam Buyer</i>

<b>NOTE:</b> Due to changes in Google’s policy, B1 File Manager and B1 Free Archiver have no permission to write to an external SD card. A workaround can be found here: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://blog.b1.org/sandbox-an-easier-work-with-sd-card-in-kitkat/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEZIiJ04izMz0F9APdK1_PpqJF_ow&sa=D&usg=AFQjCNHFLMc3VvTNzdvKvCwVa8wP785s0w" target="_blank">http://blog.b1.org/sandbox-an-easier-work-with-sd-card-in-kitkat/</a>

The creators of B1 Free Archiver bring to you the ultimate tool for handling files on your device - B1 File Manager.

B1 File Manager is a full-featured and free file explorer with support for most popular cloud storage, networks and archives.

<b>Main features</b>:

* <u>File explorer</u>

- Browse the content of the internal storage, external SD card, USB drives, cloud storages and networks

- Move, delete, copy, paste, rename and view details for files and folders

- Multi-selection of files and folders

- Easy-to-use and intuitive UI

- Fast file Search

- Immediate Media Library synchronization keeps your music player and picture viewer content updated

- Create Bookmarks for easy access to your favorite and most frequently visited folders;

- Filter options allow to display files with a certain extension

* <u>Cloud storage manager</u>

- Dropbox support

- Google Drive support

- Microsoft OneDrive (former SkyDrive) support

- Box.com support

- 4shrared support

- Video, music and other files streaming

- Support for unlimited storage accounts

- Create new accounts without leaving the app

- Accounts are saved automatically with no need to re-login

* <u>Networks manager</u>

- Built in FTP client

- Built in SFTP client

- SMB support

* <u>Archive manager</u>

- Decompress zip files (unzip), decompress rar files (unrar)

- Create b1 and zip archives

- Open 7z, apk, a, ar, arj, bz2, bzip2, cab, deb, gz, gzip, jar, iso, lha, lzh, lzma, mtz, rpm, tar, tar.bz2, tbz, tbz2, tar.gz, tgz, tpz, taz, tar.lzma, tar.xz, tar.Z, xap, xar, xz, Z, zipx

- Browse files inside archives without actual extraction

- Open password-protected zip, rar and 7z

- Partial extract - extract only selected files, not the whole archive

- Support for zip with non-Latin symbols

- Open multi-part (split) rar and b1 archives (part0001, z01, 001, part01)

- Use preset multi-volume archive sizes for easy share via email, CD/DVD burn or set any custom size

- Compress files into zip or b1 archives

- Create password-protected zip and b1 archives

- Progress in notification area and work in background mode

B1 Free Archiver is available for Android, Windows PC, Mac and Linux. Visit our official site for additional information: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://b1.org/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEpnJy0XXdX-9HAsEXcK6-skudQHg&sa=D&usg=AFQjCNG6xAgGU2J_OwU26CDjHKVfI3XiFA" target="_blank">http://b1.org/</a>

If you have any feature request, please, submit it to <a href="mailto:support@b1.org">support@b1.org</a>.

B1 File Manager does not collect, sell, rent, or share any personally identifiable information about the user to the third-parties. System permissions required solely for the purpose of correct functionality of its current and upcoming features.</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none"><b> B1 File Manager là một nhà thám hiểm tập tin mà cho phép:

- Giải nén trên các định dạng <b> 38 lưu trữ (đa khối lượng và mật khẩu bảo vệ);

- <b> nén các tập tin vào zip và lưu trữ b1;

- Quản lý các tập tin trong lưu trữ nội bộ, thẻ nhớ ngoài SD và USB-ổ đĩa;

- Quản lý Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box và 4shared <b> kho mây ;

- <b> tập tin media trực tuyến từ các kho đám mây và qua SMB không có nhu cầu thực sự tải về các tập tin (Chú ý: tốc độ truyền cao phụ thuộc vào tốc độ kết nối Internet của bạn).

<b> Các bạn thân mến , rất nhiều công việc khó khăn và nỗ lực đi vào sự phát triển của B1 File Manager và đội B1 cần sự hỗ trợ của bạn. Bạn có thể thấy rằng B1 File Manager bây giờ hiển thị Mời tài trợ. Đây là những gì cho phép chúng tôi phân phối B1 tập Manger cho miễn phí. Tuy nhiên, chúng tôi đã lắng nghe phản hồi của bạn và chúng tôi đã giới thiệu một tùy chọn để <b> quảng cáo vô hiệu hóa cho một số tiền nhỏ. Các tùy chọn có sẵn từ trình đơn trong thanh hành động. Dù bạn lựa chọn, nó sẽ giúp chúng tôi trong việc phát triển của B1 File Manager. Cam on! <i> - Kính trọng, Adam mua

<b> Lưu ý: Do sự thay đổi trong chính sách của Google, B1 File Manager và B1 Free Archiver không có quyền ghi vào một thẻ SD bên ngoài. Một cách giải quyết có thể được tìm thấy ở đây: <a href="https://www.google.com/url?q=http://blog.b1.org/sandbox-an-easier-work-with-sd-card-in-kitkat/&sa=D&usg=AFQjCNEZIiJ04izMz0F9APdK1_PpqJF_ow" target="_blank">http://blog.b1.org/sandbox-an-easier-work-with-sd-card-in-kitkat/</a>

Những người sáng tạo của B1 Free Archiver mang đến cho bạn những công cụ cuối cùng để xử lý các tập tin trên thiết bị của bạn - B1 File Manager.

B1 File Manager là một tập tin thám hiểm đầy đủ tính năng và miễn phí với sự hỗ trợ cho việc lưu trữ đám mây phổ biến nhất, mạng và lưu trữ.

<b> Các tính năng chính :

* <u> File explorer

- Duyệt các nội dung của bộ nhớ trong, thẻ nhớ ngoài SD, ổ USB, kho mây và mạng

- Di chuyển, xóa, sao chép, dán, đổi tên và xem thông tin chi tiết cho các tập tin và thư mục

- Multi-lựa chọn các tập tin và thư mục

- Dễ dàng sử dụng và giao diện người dùng trực quan

- File Fast Search

- Ngay lập tức Media Library đồng bộ hóa giữ máy nghe nhạc và xem hình ảnh nội dung của bạn được cập nhật

- Tạo Bookmarks để dễ dàng truy cập đến các thư mục yêu thích của bạn và thường xuyên truy cập;

- Tùy chọn bộ lọc cho phép để hiển thị các tập tin có phần mở rộng nhất định

* <u> Quản lý lưu trữ đám mây

- Hỗ trợ Dropbox

- Hỗ trợ Google Drive

- Microsoft OneDrive (cựu SkyDrive) hỗ trợ

- Hỗ trợ Box.com

- 4shrared hỗ trợ

- Video, âm nhạc và các file khác trực tuyến

- Hỗ trợ cho các tài khoản lưu trữ không giới hạn

- Tạo tài khoản mới mà không cần rời khỏi ứng dụng

- Các tài khoản được lưu tự động mà không cần phải đăng nhập lại

* <u> Quản lý Mạng

- Được xây dựng trong FTP client

- Được xây dựng trong SFTP client

- Hỗ trợ SMB

* <u> Quản lý Lưu trữ

- Giải nén file zip (giải nén), giải nén file rar (unrar)

- Tạo tài liệu lưu trữ b1 và zip

- Mở 7z, apk, một, ar, arj, bz2, bzip2, cab, deb, gz, gzip, jar, iso, lha, LZH, LZMA, MTZ, rpm, tar, tar.bz2, TBZ, tbz2, tar. gz, tgz, tpz, taz, tar.lzma, tar.xz, tar.Z, XAP, XAR, xz, Z, Zipx

- Duyệt các tập tin lưu trữ bên trong mà không khai thác thực tế

- Mở mật khẩu bảo vệ zip, rar và 7z

- Một phần chiết xuất - trích xuất các tập tin chỉ được lựa chọn, không phải toàn bộ kho lưu trữ

- Hỗ trợ cho zip với các biểu tượng phi Latin

- Mở nhiều phần (split) rar và lưu trữ b1 (part0001, z01, 001, part01)

- Sử dụng đặt trước đa khối lượng kích thước lưu trữ để dễ dàng chia sẻ qua email, CD / DVD Burn hoặc đặt bất kỳ kích thước tùy chỉnh

- Nén các tập tin vào zip hoặc b1 lưu trữ

- Tạo zip mật khẩu bảo vệ và các lưu trữ b1

- Tiến bộ trong khu vực thông báo và làm việc ở chế độ nền

B1 Free Archiver có sẵn cho Android, Windows PC, Mac và Linux. Ghé thăm trang web chính thức của chúng tôi để biết thêm thông tin: <a href="https://www.google.com/url?q=http://b1.org/&sa=D&usg=AFQjCNEpnJy0XXdX-9HAsEXcK6-skudQHg" target="_blank">http://b1.org/</a>

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu tính năng, xin vui lòng, trình <a href="mailto:support@b1.org">support@b1.org</a>.

B1 File Manager không thu thập, bán, thuê, hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân về người dùng cho bên thứ ba. Khoản hệ thống yêu cầu chỉ duy nhất cho mục đích của chức năng chính xác của tính năng hiện tại và sắp tới của mình.</u></u></u></u></b></b></i></b></b></b></b></b></b></b></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho B1 File Manager and Archiver

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ B1 File Manager and Archiver

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng apps me
Cửa hàng apps-me 53.6k 16.19M

Thông tin APK về B1 File Manager and Archiver

Phiên bản APK 1.0.017
Khả năng tương thích Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên Catalina Group Ltd.
Chính sách riêng tư http://b1.org/policy.jsp


Tải về B1 File Manager and Archiver APK
Tải về